ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

สถิติการเลือกชุมนุม
จำนวนนักเรียนทั้งหมด : จำนวนนักเรียนที่เลือกชุมนุมแล้ว : จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกชุมนุม :


รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2565
ลำดับที่
รหัสชุมนุม
ชื่อชุมนุม
ระดับชั้นที่รับ
สถานที่จัดชุมนุม
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
จำนวนที่รับ
คำอธิบายชุมนุม
1
t111
พิธีกรมืออาชีพ
ทุกระดับ
ห้อง 411 ดร.พิษณุพงษ์   ญาณศิริ
10
2
t115
นักเล่านิทาน
ม.ต้น
416 นางถนอมจิต  สุตะนา
20
3
t120
คัดไทย
ม.ปลาย
421 นางสายสมร  พิมสิงห์
20
4
t123
สื่อสารภาษานานาสาระ
ม.ต้น
431 นายสุระ  อินศรีเมือง
20
5
t124
ทูบีนัมเบอร์วัน
ม.ปลาย
ห้องทูบีนัมเบอร์วัน นางนันทา  กตบุญวงศ์
40
6
t125
คัดลายมือสื่ออักษรไทย
ทุกระดับ
ห้อง 424 นางสาวสุนีรัตน์  บดสันเทียะ
25
7
t126
TO BE NUMBER ONE
ทุกระดับ
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE นางขวัญฤทัย  ถนอมเมือง
25
8
t127
วรรณคดีไทย
ม.ปลาย
ห้อง 425 นางดวงรัตน์   มานะยิ่ง
25
9
t128
วิจารณ์ภาพยนตร์
ม.ปลาย
433 นายไพโรจน์  สุวรรณดี
12
ชมภาพยนตร์ เพื่อศึกษาวิธีวิเคราะห์ภาพยนตร์ วิธีคิดประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจในการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นภาพยนตร์
10
t129
ภาษาไทยสร้างสรรค์
ม.ปลาย
ห้อง 426 นางสาวสุภลักษณ์  พลเรือง
20
11
t130
เตรียมความพร้อมสู่การสอบ PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
ม.ปลาย
ห้อง 432 นายปรีชา  ขอวางกลาง
20
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ PAT วิชาชีพครู และกิจกรรมพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู
12
t131
รักการอ่าน
ม.ปลาย
ห้อง 422 นางสุกัญญา   คุ้มกลาง
25
13
t132
คำคม
ทุกระดับ
423 นางสาวนางสาวพัชรินทร์  สิทธิจินดา
20
14
t133
คัดลายมือสื่ออักษรไทย
ทุกระดับ
ห้อง 416 นางสาวพัชร์ฤทัย   อัครนันทพรรณ
25
15
t134
บทเพลงไทยสร้างสรรค์
ม.ต้น
อาคารภาษาไทย ห้อง 435 นางสาวนงลักษณ์  สุขทั่ว
25
16
t135
หนังสือ?เล่มเล็ก?
ม.ต้น
435 นางประภาศรี  ขาขุนทด
30
17
t136
การเปลี่ยนแปลงภาษาไทยในสังคมออนไลน์
ม.ต้น
ตึกภาษาไทย นายกันติทัต  จันทร์วิเศษ
65
18
t137
นักสร้างภาพ ทาบการเขียน
ม.ต้น
อาคาร 4 นายอานนท์   แป้นสกุล
25
19
t139
นักสร้างภาพ ทาบการเขียน
ม.ต้น
อาคาร 4 นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
25
20
t220
สภานักเรียน
ทุกระดับ
ห้องสภานักเรียน นางสาวิตรี  เกษมศรีวิวัฒน์
15
21
t232
D.I.Y.
ทุกระดับ
อาคาร 7 ห้อง 724 ดร.ชูชาติ  จันทศร
20
Just do it your self in every things you want. สร้าง สรร สิ่งประดิษฐ์ตามต้องการ ด้วยตัวคุณเอ็ง แล้วนำเสนอ
22
t240
ลูกเสือวิสามัญ(โรเวอร์)
ม.ปลาย
ห้องกิจกรรมลูกเสือ นายธนศักดิ์  พินธุโท
25
23
t242
คณิตคิดสนุก
ม.ต้น
ห้อง 133 นางสมลักษณ์  เหมือนวาจา
40
ห้องพิเศษ ม.3/4
24
t243
คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
ม.ปลาย
ห้อง734 นางสาวเสาวนีย์  อภิชาตธนากร
25
25
t244
โอเนต
ม.ปลาย
ห้อง737 นายกิตติศักดิ์  เห็มมะชาติ
25
26
t246
โอลิมวิชาการ
ม.ต้น
126 และ 127 นางสาวปิยะฉัตร  ทองชะอม
72
ห้องพิเศษ ม.2/1 และ ม.3/1
27
t247
ซูโดกุ
ม.ต้น
728 นางสุกัญญา  ดีทองหลาง
20
28
t248
ชุมนุมหมากฮอส
ม.ต้น
ใต้อาคาร 7 ว่าที่ ร.ตสุขุม  จงนอก
20
29
t249
Afternoon Mathematic
ม.ต้น
ห้องเรียน 743 นายศรันย์   บรรจงปรุ
20
30
t250
คณิตคิดสนุก
ม.ปลาย
ห้อง726 นางสมศรี  เห็มมะชาติ
25
31
t252
คณิตศาสตร์ ม.4
ม.ปลาย
ห้อง735 นางนางฉวีวรรณ  จำนงค์ถ้อย
25
32
t253
T-Math
ม.ต้น
อาคาร 7 นางสาวพวงทิพย์  แซ่พัว
25
33
t254
Maths-Analysis
ทุกระดับ
ห้อง 737 และ 2203 นายพันธวัช   สุนดารา
30
34
t255
เอแม็ท
ม.ปลาย
ห้อง 738 นายณธายุ   ตีบจันทร์
20
35
t256
Magic Mathematics
ม.ต้น
ห้อง 744 นางสาววรรณา   วุฒิสมบูรณ์
30
36
t257
SUDOKU
ทุกระดับ
ห้อง 724-725 นางสาวสุกัญญา  เปลื้องไธสง
10
37
t258
M. A. T. H.
ม.ปลาย
ใต้ อาคาร7. ฝั่งทิศตะวันตก นายบรรพต  หนุยจันทึก
25
38
t259
โอลิมวิชาการ
ม.ต้น
126 และ 127 นางสาวณัฐนันท์  พะนะจะโปะ
72
ห้องพิเศษ ม.2/1 และ ม.3/1
39
t261
คณิตคิดสร้างสรรค์
ม.ปลาย
736 นางชญาภา  พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ
25
40
t262
เกมส์?คณิตคิดสนุก
ม.ปลาย
ห้อง 746 นางสาวสมฤทัย  โคตบุตโต
25
41
t299
เชียร์
ม.ต้น
ธรรมสถาน นางสาวิตรี  เกษมศรีวิวัฒน์
650
42
t303
หมากรุก หมากฮ็อต
ทุกระดับ
ตึก 6 ว่าที่ ร.ตวัชรินทร์  ฟองฟูม
25
43
t312
CADET
ม.ต้น
ใต้อาคาร 1 หรือ หลังอาคาร 2 นายปกรณ์  ปัญจการุญ
72
ห้องพิเศษ ม.2/5 และ ม.3/6
44
t315
โอลิมปิกวิชาการ
ม.ปลาย
122 123 124 นายพัชรพัส  ภัทรจารุ
40
45
t320
Hot Issue
ม.ปลาย
ห้องเรียน พวค นายสายันต์  ทองตัน
150
ห้องพิเศษ ม.4/1,2 และ ม.5/1,2 และ ม.6/1,2
46
t321
เคมีกับชีวิต
ม.ปลาย
2404 นางสุวรรณา   อาชวภิวรรธน์
20
47
t324
Science in School
ม.ต้น
24,012,502 นางสาวกิติมา  เจียรสุมัย
72
ห้องพิเศษ ม.2/2 และ ม.3/3
48
t339
ธนาคารโรงเรียน
ทุกระดับ
ธนาคารโรงเรียน นายเกียรติศักดิ์  ลิ้มสุเวช
25
49
t342
ปฏิบัติการเคมีม.ปลาย
ม.ปลาย
อาคาร2ห้อง2406 นางพันธ์มณี  คำพันธ์
10
50
t343
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ม.ปลาย
ห้องสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน นางพิกุล  ยิ่งดัง
25
51
t344
ดาราศาสตร์และธรณี
ทุกระดับ
2705 นางมาลินี   ศิริจารี
20
52
t345
ติ่ง CSI
ม.ปลาย
2409 ดร.ฉวีวรรณ  เคยพุดซา
25
53
t347
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
ม.ปลาย
2612 นางสาวพรรณมณี   แก้วมั่น
25
54
t354
ธนาคารโรงเรียน
ม.ต้น
ห้องธนาคาร โรงเรียน นางนางรัตนาภรณ์   ภูชงค์
25
55
t357
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
ม.ต้น
อาคาร2(2707) นางกัลยารัตน์  พิทยาวิวัฒน์กุล
30
56
t358
รีไซเคิล
ม.ปลาย
ภายใน รร ราชสีมา นางศิริพร  สุราวุธ
25
57
t362
อสม.น้อย
ทุกระดับ
ห้องพยาบาล นางสาววรินทร   ปัญญจำนงค์
25
58
t363
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น-ปลาย
ทุกระดับ
ห้อง 2706 นางสาวรัชฎาพร  วัชรวิชานันท์
25
59
t367
วิศวะรุ่นเยาว์
ม.ปลาย
2605 นางนิฤมน  ด้วงนิล
20
60
t369
ปฏิบัติการตามฝัน ตามใจ
ม.ปลาย
2714 นางสาวพัชรินทร์  กานุมาร
20
61
t371
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ม.ปลาย
ห้องสวนพฤกษศาสตร์ นางสาวสุกัญญา   พรเสนา
25
62
t373
สวนพฤกษศาสตร์
ม.ปลาย
ห้องสวนพฤกษศาสตร์ นายเจนวิทย์  หมอนพังเทียม
30
63
t375
โครงงานวิทยาศาสตร์
ทุกระดับ
2706 นางธัญญรัศม์  สะเทิงรัมย์
25
64
t376
Photographer
ทุกระดับ
2708 นายประจักษ์  สว่าง
25
65
t377
สอวน.เคมี
ทุกระดับ
2605 นางสาวรชนีกร  แดนดี
25
66
t378
โอลิมปิกวิชาการ พวค.
ม.ปลาย
2703 นายยศธเนศ  ทัศนภักดี
25
67
t379
สื่อสารสร้างสรรค์
ม.ต้น
ห้อง 2613 นางพุทธชาติ  วิสิฏฐ์พรอักษร
25
68
t380
ชุมนุมชีววิทยา
ทุกระดับ
ห้อง 2409 นางจันทร์เพ็ญ  อุทุมทอง
25
69
t426
ครอบครัวพอเพียง
ม.ปลาย
ห้องกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นางปพรรัชต์  ธนูทอง
25
70
t430
จิตอาสาพาเพลิน
ทุกระดับ
336 หน้า อาคาร 3 นางละอองดาว   จารุจุณาวงศ์
25
71
t436
TO BE NUMBER ONE
ทุกระดับ
ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE นางณัฏฐิญา  ครองบุญ
25
72
t439
ประชาสัมมพันธุ์
ทุกระดับ
ห้องประชาสัมพันธ์ นางกอบแก้ว   จงสูงเนิน
25
73
t440
ธนาคารโรงเรียน
ม.ปลาย
ธนาคารโรงเรียน นางปานจันทร์  บัวดก
25
74
t441
โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย
ม.ปลาย
ห้อง 316 นางสาวปวรวรรณ  พลชุมแสง
25
75
t445
สังคมน่ารู้
ม.ต้น
ห้อง 325 นางฐิรญาดา  ระเบียบนา
25
76
t449
เพื่อนช่วยเพื่อน
ม.ต้น
ห้อง 323 นางธนิษฐ์อร  กุลสุทธิไชย
25
มุ่งหวังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาเพื่อนอย่างถูกวิธี ตลอดจนรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน
77
t452
แกนนำห้องเรียนสีขาว
ม.ต้น
ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น นางสาวภีรภา   สุขสำราญ
20
78
t454
มองสังคมผ่านฟิล์ม
ม.ต้น
ห้อง 332 นางสาวกวีณา  บูรมิตร
20
79
t455
คิดสร้างสรรค์
ทุกระดับ
หน้าตึกสังคม นายพิทยา  ตรีพงษ์
25
80
t457
สังคมสร้างสรรค์
ม.ปลาย
ห้อง 311 อาคาร 3 นายจตุพร   คลังวิสาร
25
81
t458
Netflix สะท้อนสังคม
ม.ต้น
หน้าตึก 3 นางสาวประกาย  เอิบแจ้ง
25
82
t460
ข่าวสารทันโลก
ม.ต้น
อาคาร 3 สังคม นางสาวนิลุบล  คำยิ่ง
25
เรียนรู้ข่าวสาร เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
83
t461
เล่าสู่กันฟัง
ม.ต้น
อาคาร 3 นางสาวทอฝัน   จันทสุข
25
ชุมนุมเล่าสู่กันฟัง เป็นชุมนุมที่นักเรียน จะได้ความรู้และประสบการณ์จากทุกคนในชุมนุม ซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์ที่แต่ละคนสนใจที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
84
t462
(ไลค์)สาระกับครูเดชา
ทุกระดับ
อาคาร 3 นายเดชา  ระหาร
25
ชุมนุมที่ศึกษาความรู้ ความเป็นไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต เหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
85
t464
ประวัติศาสตร์พาเพลิน
ม.ต้น
อาคาร3 นายนวพล  ชาติศรี
25
ความรู้ และเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
86
t503
เทนนิส
ทุกระดับ
สนามเทนนิส นายณรงค์ชัย  ทิพวงศา
15
87
t512
แบดมินตัน
ม.ปลาย
ศูนย์กีฬา นางจินตนา  นนท์ขุนทด
25
88
t513
สุขภาพดี ชีวิตมีสุข
ม.ปลาย
ห้องสุขศึกษา นางนงคราญ  ศาสนนันทน์
25
89
t514
นันทนาการ
ทุกระดับ
โดม 111 ปี นายประชา  ศิลาโคกกรวด
25
90
t515
นันทนาการ
ทุกระดับ
ศูนย์กีฬาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นายสรยุทธิ์  ชำนาญศก
25
91
t516
รักษ์สุขภาพ
ม.ปลาย
ห้องสุขศีกษา 5 นางพูนจิตร  วนาภรณ์
30
92
t518
บาสเกตบอล
ม.ปลาย
สนามบาสเกตบอล โดม 111 ปี นายจตุวงศ์  เจริญสุข
30
93
t520
วอลเลย์บอล
ทุกระดับ
โรงยิมพลศึกษา นายสุภาส  ค้าขาย
25
94
t521
ฟุตซอล
ทุกระดับ
สนามฟุตซอล อาคาร 111 ปี (โดม) นายวิริยะ  กินขุนทด
30
ต้องผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
95
t522
ฟุตบอล
ม.ปลาย
สนามฟุตบอล นายสามารถ  กายขุนทด
50
96
t524
ฟุตบอล
ทุกระดับ
สนามฟุตบอล นายกฤษณะ  นามใหม่
50
97
t526
อย.น้อย
ม.ปลาย
ห้องสุขศึกษา นางสาวเรณู   เหมือนสันเทียะ
25
98
t527
อย.น้อย
ม.ต้น
ห้องสุขศึกษา นางสาวกานดา  ทาศิริ
20
99
t602
ศิลป์สร้างสรรค์
ม.ต้น
ศิลปะ1 นางบังอร   แก้วพะเนาว์
20
100
t604
ถ่ายภาพ
ทุกระดับ
ห้องรื่นรมย์ นายเอกพล  ประเสริฐศิลป์
25
101
t607
ศิลปะ art of rajsima
ทุกระดับ
อาคารศิลปะ นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
25
102
t611
วงโยธวาทิต
ทุกระดับ
ห้องโยธวาทิต นางสาวจริยวรรณ   ยินดีรัมย์
60
ห้องพิเศษ
103
t612
ร้องDang Dang
ทุกระดับ
ห้องศิลปะ 3 นางปวริศา   แสงจันทร์
25
104
t613
Art Content
ทุกระดับ
อาคารศิลปะ นางวรรณี  ถิ่น?จัน?ดา?
25
105
t614
ขับร้องไทยสากล
ทุกระดับ
นาฏศิลป์ อาคาร 2 ชั้น 1 นางสายพอ  บัวพัน
25
106
t615
จิตสบาย
ทุกระดับ
ห้องเรียนศิลปะ 2 นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
25
107
t617
Art Content
ทุกระดับ
อาคารศิลปะ นางสาวสุนีย์  นิ่มกลาง
25
108
t624
ดนตรีไทย
ทุกระดับ
ห้องดนตรีไทย นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
20
109
t722
ร้อยลูกปัด
ม.ปลาย
ห้อง 511 นางสาวกันยา  แฉ่งสูงเนิน
25
110
t724
ภาพยนตร์
ม.ปลาย
คอมพิวเตอร์6 นางอัจฉรา  อมะรักษ์
25
111
t729
รักสะอาด
ม.ต้น
หน้าห้องธุรการ นางทัศนีย์?   พัดเกาะ
25
112
t730
เทคโนโลยีหรรษา
ม.ต้น
คอมพิวเตอร์4 นางจงจิตร์  คุณสา
25
113
t735
ดาดูหูฟัง
ทุกระดับ
ห้อง fablab นายอลงกต  หาญชนะ
20
114
t737
วัดแสง...
ทุกระดับ
ห้องคอมพิวเตอร์5 นายนฤพล  จันคำ
20
เรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพให้สวยด้วยอุปกรณ์ที่มี
115
t738
รักษาดินแดน
ม.ปลาย
บก.รด. นายนนท์ธวัฒน์  เจริญสวัสดิ์
0
116
t756
ยุวบรรณารักษ์
ม.ต้น
ห้องสมุด นางสาวสุภาพร  สามขุนทด
25
117
t757
ภาษาคอมพิวเตอร์
ม.ปลาย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5 นายอุเทน  เจริญภูมิ
20
118
t758
แคนตัส JA
ทุกระดับ
อศ.12 นายอาคม  ราชภักดี
25
119
t759
เกษตรสร้างสรรค์
ม.ต้น
ห้องเกษตร นางสาวกุลยา  ปราชญาภาณุชาติ
50
120
t760
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ม.ต้น
ห้อง 332 นางวิลาสินี  อรรถวัน
36
121
t761
งานประดิษฐ์
ม.ต้น
อาคารอุตสาหกรรม1 นายสุคนธ์  ใจทน
20
122
t764
เด็กดีไอทีเจ๋ง
ทุกระดับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3 นางจิรวรรณ   พิมพ์ทวด
20
123
t766
โภชนาน่ารู้
ม.ต้น
ห้องโภชนาการ นางศิลาภรณ์   กิจนิตย์ชีว์
20
124
t767
ยุวบรรณารักษ์
ม.ต้น
ห้องสมุด นางสาวเบญจมาภรณ์  ถัดกระโทก
25
125
t768
คลีนิกคอมพิวเตอร์
ทุกระดับ
อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องคอม 1-3 นายวชิรวิทย์  วงษ์รักษา
15
126
t769
เล่าเรื่องเมืองสยาม
ม.ต้น
อาคารอุตสาหกรรม อศ.11 นางสาวลักขณา  แก้วพาดี
20
ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ของสถานที่ต่างๆในประเทศไทย
127
t819
ชุมนุมพัฒนาศักยภาพชีวิต
ม.ปลาย
อาคาร 6 ห้อง 638 นางฐิติกรานนท์  ชาวพงษ์
25
128
t828
Learning English by Tiktok
ม.ปลาย
ห้อง 612 นางพิญญานันท์  สิทธิธัญวัฒน์
25
129
t829
Fun with Vocabularies
ม.ปลาย
623 นางวรรณ์เพ็ญ  ภุมรินทร์
25
130
t831
Japanese Club
ทุกระดับ
ห้อง611ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น รส นางทิพย์วรรณ  สุโธ
35
131
t833
ภาษาอังกฤษ
ม.ต้น
อาคาร6 ห้อง 632 นางสาวรุ่งนภา   นาบำรุง
25
132
t834
ภาษาอังกฤษ
ม.ต้น
ห้อง 622 นางสาวรุ่งทิวา  คงหมื่นไวย
25
133
t836
ภาษาอังกฤษ
ม.ต้น
627 นางสาวสิริพร  พิสุราช
40
ห้องพิเศษ ม.2/3 EP
134
t838
Unboxed? English
ทุกระดับ
อาคาร? 6? ห้อง? 613 นางสุมาลี  ไชยอุดม
25
135
t839
พิชิตทุนจีน
ม.ปลาย
621 นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
20
聊聊天
136
t844
English is Fun!
ม.ต้น
ห้อง 635 นางสาววนิดา   ปัญจการุญ
25
137
t846
Learning English by Kru.Nut
ทุกระดับ
ห้อง 625 นางสาวณัฐพร  ศิริประกอบ
20
138
t855
Famous Songs
ม.ต้น
638 นายกฤษฎา   โคตรทัศน์
25
139
t856
English songs and games
ม.ต้น
อาคาร 6 ห้อง 624 นางสาวกัญจน์วราห์   รัตนะวัชร์
20
140
t857
Chill Chill Chinese
ทุกระดับ
621 นางสาวฐิตาพร  จบสัญจร
25
141
t858
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
ทุกระดับ
635 นางสาวมัลลิกา   ษัฏเสน
25
142
t859
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ทุกระดับ
636-637 นางสาวเกษศิรินทร์  พิลาบุตร
25
143
t860
ครอสเวิร์ด
ม.ปลาย
612 นางทัณฑิกา  ไพรเขียว
20
144
t862
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ทุกระดับ
636-637 นางสาวณิรัชดา   จันทรมะโน
25
145
t863
ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน
ทุกระดับ
617 นางสาวอรวรรณ  กริชปรีชา
15
146
t864
HEY! BEAR
ม.ต้น
633 นางสาวรัตน์ชากาญจน์  แก้วกัญญา
25
147
t865
ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน 2
ทุกระดับ
617 นางสาวทิพย์รัตน์  เขื้อบัณฑิตย์
25
148
t867
Famous English Song
ม.ต้น
อาคาร 6 นางสาวปิยะธิดา  ทรงงาม
25
149
t868
Unboxed English
ทุกระดับ
ห้อง 613 นางสาวอาทิติยาภา  พลแก้ว
25
150
t869
Unboxed? English
ทุกระดับ
อาคาร? 6? ห้อง? 613 นายศราวุธ  พรศรี
25
151
t870
Vlog creator
ม.ต้น
Ep office นายธรรมรัตน์  สว่างวงค์
30
ห้องพิเศษ ม.3/3 EP
152
t872
หว่ออ้ายจงเหวิน????
ทุกระดับ
ห้องเรียน นางสาวบุษยมาส  บุญสันเทียะ
25
153
t873
Easy English Around you
ทุกระดับ
ห้อง 614 นางสาวภูสุดา  สุรัยรัตน์
25
154
t908
ลูกเสือวิสามัญ(โรเวอร์)
ม.ปลาย
ห้องกิจกรรมลูกเสือ นางสุมณทิพย์  บอกสันเทียะ
25
155
t911
ค้นหาตัวเอง
ทุกระดับ
ห้อง 115 นางสาวหิรัญยา   ปานหมื่นไวย
25
156
t912
ชุมนุมแนะแนว
ม.ปลาย
ห้องแนะแนว 114 นางจารุพร   แสงสุขทินภัทร
30
157
t988
เปิดโลกอาชีพByครูต้น.
ทุกระดับ
ห้องสมุด นายพิทยาธร  สุพร
25
Copyright © 2021 nai-pop, all rights reserved
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
ผู้พัฒนาโปรแกรม ครูนฤพล จันคำ ponchankam@gmail.com