ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

สถิติการเลือกชุมนุม
จำนวนนักเรียนทั้งหมด : จำนวนนักเรียนที่เลือกชุมนุมแล้ว : จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกชุมนุม :


รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2565
ลำดับที่
ชื่อชุมนุม
ระดับชั้นที่รับ
สถานที่จัดชุมนุม
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
จำนวนที่รับ
คำอธิบายชุมนุม
1
พิธีกรมืออาชีพ
ทุกระดับ
ห้อง 411 ดร.พิษณุพงษ์   ญาณศิริ
10
2
นักเล่านิทาน
ม.ต้น
416 นางถนอมจิต  สุตะนา
20
3
คัดไทย
ม.ปลาย
421 นางสายสมร  พิมสิงห์
20
4
สื่อสารภาษานานาสาระ
ม.ต้น
431 นายสุระ  อินศรีเมือง
20
5
ทูบีนัมเบอร์วัน
ม.ปลาย
ห้องทูบีนัมเบอร์วัน นางนันทา  กตบุญวงศ์
40
6
คัดลายมือสื่ออักษรไทย
ทุกระดับ
ห้อง 424 นางสาวสุนีรัตน์  บดสันเทียะ
25
7
TO BE NUMBER ONE
ทุกระดับ
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE นางขวัญฤทัย  ถนอมเมือง
25
8
วรรณคดีไทย
ม.ปลาย
ห้อง 425 นางดวงรัตน์   มานะยิ่ง
25
9
วิจารณ์ภาพยนตร์
ม.ปลาย
433 นายไพโรจน์  สุวรรณดี
10
10
ภาษาไทยสร้างสรรค์
ม.ปลาย
ห้อง 426 นางสาวสุภลักษณ์  พลเรือง
20
11
เตรียมความพร้อมสู่การสอบ TPAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
ม.ปลาย
ห้อง 432 นายปรีชา  ขอวางกลาง
25
12
รักการอ่าน
ม.ปลาย
ห้อง 422 นางสุกัญญา   คุ้มกลาง
25
13
คำคม
ทุกระดับ
423 นางสาวนางสาวพัชรินทร์  สิทธิจินดา
20
14
คัดลายมือสื่ออักษรไทย
ทุกระดับ
ห้อง 416 นางสาวพัชร์ฤทัย   อัครนันทพรรณ
25
15
บทเพลงไทยสร้างสรรค์
ม.ต้น
อาคารภาษาไทย ห้อง 435 นางสาวนงลักษณ์  สุขทั่ว
25
16
หนังสือ?เล่มเล็ก?
ม.ต้น
435 นางประภาศรี?   ขาขุน?ทด?
30
17
การเปลี่ยนแปลงภาษาไทยในสังคมออนไลน์
ม.ต้น
ตึกภาษาไทย นายกันติทัต  จันทร์วิเศษ
65
18
นักสร้างภาพ ทาบการเขียน
ม.ต้น
อาคาร 4 นายอานนท์   แป้นสกุล
25
19
การเปลี่ยนแปลงภาษาไทยในสังคมออนไลน์
ม.ต้น
อาคาร4 น.ส.เอมอัชนา  มุทาวัน
25
.
20
นักสร้างภาพ ทาบการเขียน
ม.ต้น
อาคาร 4 นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
25
21
สภานักเรียน
ทุกระดับ
ห้องสภานักเรียน นางสาวิตรี  เกษมศรีวิวัฒน์
15
22
D.I.Y.
ทุกระดับ
อาคาร 7 ห้อง 724 ดร.ชูชาติ  จันทศร
20
23
คณิตศาสตร์
ม.ปลาย
อาคาร7 นายชานนท์  ศรีผ่องงาม
25
คณิตศาสตร์
24
ลูกเสือวิสามัญ(โรเวอร์)
ม.ปลาย
ห้องกิจกรรมลูกเสือ นายธนศักดิ์  พินธุโท
25
25
คณิตคิดสนุก
ม.ต้น
ห้อง 133 นางสมลักษณ์  เหมือนวาจา
40
ห้องพิเศษ ม.3/4
26
คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
ม.ปลาย
ห้อง734 นางสาวเสาวนีย์  อภิชาตธนากร
25
27
โอเนต
ม.ปลาย
ห้อง737 นายกิตติศักดิ์  เห็มมะชาติ
25
28
โอลิมวิชาการ
ม.ต้น
126 และ 127 นางสาวปิยะฉัตร  ทองชะอม
72
ห้องพิเศษ ม.2/1 และ ม.3/1
29
ซูโดกุ
ม.ต้น
728 นางสุกัญญา  ดีทองหลาง
20
30
ชุมนุมหมากฮอส
ม.ต้น
ใต้อาคาร 7 ว่าที่ ร.ตสุขุม  จงนอก
20
31
Afternoon Mathematic
ม.ต้น
ห้องเรียน 743 นายศรันย์   บรรจงปรุ
20
32
คณิตคิดสนุก
ม.ปลาย
ห้อง726 นางสมศรี  เห็มมะชาติ
25
33
คณิตศาสตร์ ม.4
ม.ปลาย
ห้อง735 นางนางฉวีวรรณ  จำนงค์ถ้อย
25
34
T-Math
ม.ต้น
อาคาร 7 นางสาวพวงทิพย์  แซ่พัว
25
35
Maths-Analysis
ทุกระดับ
ห้อง 737 และ 2203 นายพันธวัช   สุนดารา
20
36
เอแม็ท
ม.ปลาย
ห้อง 738 นายณธายุ   ตีบจันทร์
20
37
Magic Mathematics
ม.ต้น
ห้อง 744 นางสาววรรณา   วุฒิสมบูรณ์
30
38
SUDOKU
ทุกระดับ
ห้อง 724-725 นางสาวสุกัญญา  เปลื้องไธสง
10
39
M. A. T. H.
ม.ปลาย
ใต้ อาคาร7. ฝั่งทิศตะวันตก นายบรรพต  หนุยจันทึก
25
40
หมากล้อม
ม.ต้น
อาคาร 1 ห้อง 128
36
41
คณิตคิดสร้างสรรค์
ม.ปลาย
736 นางชญาภา  พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ
25
42
เกมส์?คณิตคิดสนุก
ม.ปลาย
ห้อง 746 นางสาวสมฤทัย  โคตบุตโต
25
43
หมากรุก หมากฮ็อต
ทุกระดับ
ตึก 6 ว่าที่ ร.ตวัชรินทร์  ฟองฟูม
25
44
CADET
ม.ต้น
ใต้อาคาร 1 หรือ หลังอาคาร 2 นายปกรณ์  ปัญจการุญ
72
ห้องพิเศษ ม.2/5 และ ม.3/5
45
โอลิมปิกวิชาการ
ม.ปลาย
122 123 124 นายพัชรพัส  ภัทรจารุ
40
46
Hot Issue
ม.ปลาย
ห้องเรียน พวค นายสายันต์  ทองตัน
150
ห้องพิเศษ ม.4/1,2 และ ม.5/1,2 และ ม.6/1,2
47
เคมีกับชีวิต
ม.ปลาย
2404 นางสุวรรณา   อาชวภิวรรธน์
20
48
Science in School
ม.ต้น
24,012,502 นางสาวกิติมา  เจียรสุมัย
72
ห้องพิเศษ ม.2/2 และ ม.3/2
49
ธนาคารโรงเรียน
ทุกระดับ
ธนาคารโรงเรียน นายเกียรติศักดิ์  ลิ้มสุเวช
25
50
ปฏิบัติการเคมีม.ปลาย
ม.ปลาย
อาคาร2ห้อง2406 นางพันธ์มณี  คำพันธ์
10
51
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ม.ปลาย
ห้องสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน นางพิกุล  ยิ่งดัง
25
52
ดาราศาสตร์และธรณี
ทุกระดับ
2705 นางมาลินี   ศิริจารี
20
53
ติ่ง CSI
ม.ปลาย
2409 ดร.ฉวีวรรณ  เคยพุดซา
25
54
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
ทุกระดับ
2707 นางสาวพรรณมณี   แก้วมั่น
25
55
ธนาคารโรงเรียน
ม.ต้น
ห้องธนาคาร โรงเรียน นางนางรัตนาภรณ์   ภูชงค์
25
56
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
ม.ต้น
อาคาร2(2707) นางกัลยารัตน์  พิทยาวิวัฒน์กุล
30
57
รีไซเคิล
ม.ปลาย
ภายใน รร ราชสีมา นางศิริพร  สุราวุธ
25
58
อสม.น้อย
ทุกระดับ
ห้องพยาบาล นางสาววรินทร   ปัญญจำนงค์
25
59
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น-ปลาย
ทุกระดับ
ห้อง 2706 นางสาวรัชฎาพร  วัชรวิชานันท์
25
60
วิศวะรุ่นเยาว์
ม.ปลาย
2605 นางนิฤมน  ด้วงนิล
20
61
ปฏิบัติการตามฝัน ตามใจ
ม.ปลาย
2714 นางสาวพัชรินทร์  กานุมาร
20
62
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ม.ปลาย
ห้องสวนพฤกษศาสตร์ นางสาวสุกัญญา   พรเสนา
25
63
สวนพฤกษศาสตร์
ม.ปลาย
ห้องสวนพฤกษศาสตร์ นายเจนวิทย์  หมอนพังเทียม
30
64
โครงงานวิทยาศาสตร์
ทุกระดับ
2706 นางธัญญรัศม์  สะเทิงรัมย์
25
65
Photographer
ทุกระดับ
2708 นายประจักษ์  สว่าง
25
66
สอวน.เคมี
ทุกระดับ
2605 นางสาวรชนีกร  แดนดี
25
67
โอลิมปิกวิชาการ พวค.
ม.ปลาย
2703 นายยศธเนศ  ทัศนภักดี
25
68
สื่อสารสร้างสรรค์
ม.ต้น
ห้อง 2613 นางพุทธชาติ  วิสิฏฐ์พรอักษร
25
69
ชุมนุมชีววิทยา
ทุกระดับ
ห้อง 2409 นางจันทร์เพ็ญ  อุทุมทอง
25
70
ครอบครัวพอเพียง
ม.ปลาย
ห้องกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นางปพรรัชต์  ธนูทอง
25
71
จิตอาสาพาเพลิน
ทุกระดับ
336 หน้า อาคาร 3 นางละอองดาว   จารุจุณาวงศ์
25
72
TO BE NUMBER ONE
ทุกระดับ
ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE นางณัฏฐิญา  ครองบุญ
25
73
ประชาสัมมพันธุ์
ทุกระดับ
ห้องประชาสัมพันธ์ นางกอบแก้ว   จงสูงเนิน
25
74
ธนาคารโรงเรียน
ม.ปลาย
ธนาคารโรงเรียน นางปานจันทร์  บัวดก
25
75
โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย
ม.ปลาย
ห้อง 316 นางสาวปวรวรรณ  พลชุมแสง
25
76
สังคมน่ารู้
ม.ต้น
ห้อง 325 นางฐิรญาดา  ระเบียบนา
25
77
เพื่อนช่วยเพื่อน
ม.ต้น
ตึก 3 นางธนิษฐ์อร  กุลสุทธิไชย
25
78
แกนนำห้องเรียนสีขาว
ม.ต้น
ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น นางสาวภีรภา   สุขสำราญ
20
79
มองสังคมผ่านฟิล์ม
ม.ต้น
ห้อง 332 นางสาวกวีณา  บูรมิตร
20
80
คิดสร้างสรรค์
ทุกระดับ
หน้าตึกสังคม นายพิทยา  ตรีพงษ์
25
81
สังคมสร้างสรรค์
ม.ปลาย
ห้อง 311 อาคาร 3 นายจตุพร   คลังวิสาร
25
82
Netflix สะท้อนสังคม
ม.ต้น
หน้าตึก 3 นางสาวประกาย  เอิบแจ้ง
25
83
ข่าวสารทันโลก
ม.ต้น
อาคาร 3 สังคม นางสาวนิลุบล  คำยิ่ง
25
84
เล่าสู่กันฟัง
ม.ต้น
อาคาร 3 นางสาวทอฝัน   จันทสุข
25
85
(ไลค์)สาระกับครูเดชา
ม.ปลาย
อาคาร 3 นายเดชา  ระหาร
25
86
ประวัติศาสตร์พาเพลิน
ม.ต้น
อาคาร3 นายนวพล  ชาติศรี
25
.
87
เทนนิส
ทุกระดับ
สนามเทนนิส นายณรงค์ชัย  ทิพวงศา
15
88
แบดมินตัน
ม.ปลาย
ศูนย์กีฬา นางจินตนา  นนท์ขุนทด
25
89
สุขภาพดี ชีวิตมีสุข
ม.ปลาย
ห้องสุขศึกษา นางนงคราญ  ศาสนนันทน์
25
90
นันทนาการ
ทุกระดับ
โดม 111 ปี นายประชา  ศิลาโคกกรวด
25
91
นันทนาการ
ทุกระดับ
ศูนย์กีฬาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นายสรยุทธิ์  ชำนาญศก
25
92
รักษ์สุขภาพ
ม.ปลาย
ห้องสุขศีกษา 5 นางพูนจิตร  วนาภรณ์
30
93
บาสเกตบอล
ม.ปลาย
สนามบาสเกตบอล โดม 111 ปี นายจตุวงศ์  เจริญสุข
30
94
วอลเลย์บอล
ทุกระดับ
โรงยิมพลศึกษา นายสุภาส  ค้าขาย
25
95
ฟุตซอล
ทุกระดับ
สนามฟุตซอล อาคาร 111 ปี (โดม) นายวิริยะ  กินขุนทด
30
96
ฟุตบอล
ม.ปลาย
สนามฟุตบอล นายสามารถ  กายขุนทด
50
97
ฟุตบอล
ทุกระดับ
สนามฟุตบอล นายกฤษณะ  นามใหม่
50
98
อย.น้อย
ม.ปลาย
ห้องสุขศึกษา นางสาวเรณู   เหมือนสันเทียะ
25
99
อย.น้อย
ม.ปลาย
ห้องสุขศึกษา นางสาวกานดา  ทาศิริ
25
100
ศิลป์สร้างสรรค์
ม.ต้น
ศิลปะ1 นางบังอร   แก้วพะเนาว์
20
101
ถ่ายภาพ
ทุกระดับ
ห้องรื่นรมย์ นายเอกพล  ประเสริฐศิลป์
25
102
ศิลปะ art of rajsima
ทุกระดับ
อาคารศิลปะ นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
25
103
วงโยธวาทิต
ทุกระดับ
ห้องโยธวาทิต นางสาวจริยวรรณ   ยินดีรัมย์
60
ห้องพิเศษ
104
ร้องDang Dang
ทุกระดับ
ห้องศิลปะ 3 นางปวริศา   แสงจันทร์
25
105
Art Content
ทุกระดับ
อาคารศิลปะ นางวรรณี  ถิ่น?จัน?ดา?
25
106
ขับร้องไทยสากล
ทุกระดับ
นาฏศิลป์ อาคาร 2 ชั้น 1 นางสายพอ  บัวพัน
25
107
จิตสบาย
ทุกระดับ
ห้องเรียนศิลปะ 2 นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
25
108
Art Content
ทุกระดับ
อาคารศิลปะ นางสาวสุนีย์  นิ่มกลาง
25
109
ดนตรีไทย
ทุกระดับ
ห้องดนตรีไทย นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
10
110
ร้อยลูกปัด
ม.ปลาย
ห้อง 511 นางสาวกันยา  แฉ่งสูงเนิน
25
111
ภาพยนตร์
ม.ปลาย
คอมพิวเตอร์6 นางอัจฉรา  อมะรักษ์
25
112
รักสะอาด
ม.ต้น
หน้าห้องธุรการ นางทัศนีย์?   พัดเกาะ
25
113
เทคโนโลยีหรรษา
ม.ต้น
คอมพิวเตอร์4 นางจงจิตร์  คุณสา
25
114
ดาดูหูฟัง
ทุกระดับ
ห้อง fablab นายอลงกต  หาญชนะ
20
115
วัดแสง (ถ่ายภาพ)
ม.ปลาย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5 นายนฤพล  จันคำ
20
เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ
116
รักษาดินแดน
ม.ปลาย
บก.รด. นายนนท์ธวัฒน์  เจริญสวัสดิ์
800
117
การงานอาชีพ
ม.ต้น
การงานอาชีพ1 นายบุณลือ  ชาญโพธิ์
25
การงานอาชีพ
118
ยุวบรรณารักษ์
ม.ต้น
ห้องสมุด นางสาวสุภาพร  สามขุนทด
25
119
ภาษาคอมพิวเตอร์
ม.ปลาย
ห้องคอมพิวเตอร์ 5 นายอุเทน  เจริญภูมิ
20
120
แคนตัส JA
ทุกระดับ
อศ.12 นายอาคม  ราชภักดี
25
121
เกษตรสร้างสรรค์
ม.ต้น
นางสาวกุลยา  ปราชญาภาณุชาติ
50
122
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ม.ต้น
ห้อง 332 นางวิลาสินี  อรรถวัน
36
123
งานประดิษฐ์
ม.ต้น
อาคารอุตสาหกรรม1 นายสุคนธ์  ใจทน
20
124
เด็กดีไอทีเจ๋ง
ทุกระดับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3 นางจิรวรรณ   พิมพ์ทวด
20
125
โภชนาน่ารู้
ม.ต้น
ห้องโภชนาการ นางศิลาภรณ์   กิจนิตย์ชีว์
20
126
ยุวบรรณารักษ์
ม.ต้น
ห้องสมุด นางสาวเบญจมาภรณ์  ถัดกระโทก
25
127
คลีนิกคอมพิวเตอร์
ทุกระดับ
อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องคอม 1-3 นายวชิรวิทย์  วงษ์รักษา
15
128
การออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์
ม.ต้น
อาคารอุตสาหกรรม/ห้องคอมพิวเตอร์/อื่น ๆ นางสาวลักขณา  แก้วพาดี
25
129
ชุมนุมพัฒนาศักยภาพชีวิต
ม.ปลาย
อาคาร 6 ห้อง 638 นางฐิติกรานนท์  ชาวพงษ์
25
130
Learning English by Tiktok
ม.ปลาย
ห้อง 612 นางพิญญานันท์  สิทธิธัญวัฒน์
25
131
Fun with Vocabularies
ม.ปลาย
623 นางวรรณ์เพ็ญ  ภุมรินทร์
25
132
Japanese Club
ทุกระดับ
ห้อง611ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น รส นางทิพย์วรรณ  สุโธ
35
133
ภาษาอังกฤษ
ม.ต้น
อาคาร6 ห้อง 632 นางสาวรุ่งนภา   นาบำรุง
25
134
ภาษาอังกฤษ
ม.ต้น
ห้อง 622 นางสาวรุ่งทิวา  คงหมื่นไวย
25
135
ภาษาอังกฤษ
ม.ต้น
627 นางสาวสิริพร  พิสุราช
40
ห้องพิเศษ ม.2/3 EP
136
Unboxed? English
ทุกระดับ
อาคาร? 6? ห้อง? 613 นางสุมาลี  ไชยอุดม
25
137
พิชิตทุนจีน
ม.ปลาย
621 นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
20
138
English is Fun!
ม.ต้น
ห้อง 635 นางสาววนิดา   ปัญจการุญ
25
139
Learning English by Kru.Nut
ทุกระดับ
ห้อง 625 นางสาวณัฐพร  ศิริประกอบ
20
140
Famous Songs
ม.ต้น
อาคาร 6 นายกฤษฎา   โคตรทัศน์
25
141
English songs and games
ม.ต้น
อาคาร 6 ห้อง 624 นางสาวกัญจน์วราห์   รัตนะวัชร์
20
142
Chill Chill Chinese
ทุกระดับ
621 นางสาวฐิตาพร  จบสัญจร
25
143
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
ทุกระดับ
635 นางสาวมัลลิกา   ษัฏเสน
25
144
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ทุกระดับ
636-637 นางสาวเกษศิรินทร์  พิลาบุตร
25
145
ครอสเวิร์ด
ม.ปลาย
612 นางทัณฑิกา  ไพรเขียว
20
146
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ทุกระดับ
636-637 นางสาวณิรัชดา   จันทรมะโน
25
147
ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน
ทุกระดับ
617 นางสาวอรวรรณ  กริชปรีชา
15
148
HEY! BEAR
ม.ต้น
633 นางสาวรัตน์ชากาญจน์  แก้วกัญญา
25
149
ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน 2
ทุกระดับ
618 นางสาวทิพย์รัตน์  เขื้อบัณฑิตย์
25
150
Famous English Song
ม.ต้น
อาคาร 6 นางสาวปิยะธิดา  ทรงงาม
25
151
Unboxed English
ทุกระดับ
ห้อง 613 นางสาวอาทิติยาภา  พลแก้ว
25
152
Unboxed? English
ทุกระดับ
อาคาร? 6? ห้อง? 613 นายศราวุธ  พรศรี
25
153
Vlog creator
ม.ต้น
Ep office นายธรรมรัตน์  สว่างวงค์
40
ห้องพิเศษ ม.3/3 EP
154
หว่ออ้ายจงเหวิน????
ทุกระดับ
ห้องเรียน นางสาวบุษยมาส  บุญสันเทียะ
25
155
Easy English Around you
ทุกระดับ
ห้อง 614 นางสาวภูสุดา  สุรัยรัตน์
25
156
ลูกเสือวิสามัญ(โรเวอร์)
ม.ปลาย
ห้องกิจกรรมลูกเสือ นางสุมณทิพย์  บอกสันเทียะ
25
157
ค้นหาตัวเอง
ทุกระดับ
ห้อง 115 นางสาวหิรัญยา   ปานหมื่นไวย
25
158
ชุมนุมแนะแนว
ม.ปลาย
ห้องแนะแนว 114 นางจารุพร   แสงสุขทินภัทร
30
159
เปิดโลกอาชีพByครูต้น.
ทุกระดับ
ห้องสมุด นายพิทยาธร  สุพร
25
Copyright © 2021 nai-pop, all rights reserved
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
krupop@rajsima.ac.th